Lĩnh vực kinh doanh/貴社の事業内容

Trong nhiều năm qua, Digital Marketing đã giải quyết nhiều trường hợp điển hình khác nhau trong lĩnh vực Digital Market, cũng như có nhiều kinh nghiệm tư vấn phát triển các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số trên các kênh truyền thông đa phương tiện: Google Ads, Facebook Ads, SEO, Mobile App Install Ads, Booking Ads.

■広告代理事業
■ソリューション事業
■クリエイティブ事業

クライアント企業のビジネス拡大の為、
「運用型広告」は強みとして幅広いデジタルマーケティング支援を実行しています。

Vấn đề gặp phải trước khi sử dụng Speed Up/サーベイ導入前の課題

Mặc dù chúng tôi đã phần nào nhận ra khuynh hướng khác biệt giữa những nhân viên làm việc tốt và không tốt trong công ty nhưng lại không thể hình dung nó một cách rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi đã mắc sai lầm trong quá trình tuyển dụng.

当社で活躍できる社員とそうでない社員の傾向の違いを感覚ではなんとなくわかっているものの、明確に可視化できていなかった。そのため、採用のミスマッチが起こる事もあった。

Cảm nghĩ sau khi sử dụng thử Speed Up/サーベイを使ってみての感想

Chúng tôi đã có thể hình dung về tư duy và thái độ làm việc của nhân viên trong công ty nhờ những chỉ số dễ hiểu. Ngoài ra, những chỉ số này có thể được sử dụng như một kim chỉ nam trong quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong tương lai.

社員間のマインドや姿勢の違いをわかりやすい指標で可視化することができ、今後の採用や社内教育での指針の一つとして使えそう。

カテゴリー: 未分類